در تاريخ دوشنبه 13 آبان ماه 1398 آزمايش نهايي پروژه با حضور رياست واحد پژوهش اداره گاز استان بوشهر جناب آقاي مهندس هنرمند و تيم همراه و مشاور محترم پروژه جناب آقاي دکتر بهشتي به نمايندگي اداره گاز استان بوشهر در ساعت 9 صبح در محل بو شهر - تنگک 1در سه مکان انجام گرديد که مکان های تعيين شده توسط دستگاه با مکان های دقيق لوله مطابقت داشت و این آزمایش با موفقیت انجام گردید.