حوزه فعالیت شرکت دانش بنیان


vطراحی و ساخت تجهیزات الکترونیکی
vسیستم های هوشمند
vرباتیک و سرگرمی
vپردازش تصویر
vپردازش صوت
vبرنامه نویسی
vآموزش

آشنایی بااعضای شرکت

Mohsen Heidary Kaidan
محسن حیدری کایدان

کارشناس ارشد هوش مصنوعی و رباتیک

مدیرعامل

Fatemeh Shabani
فاطمه شعبانی

کارشناس ارشد هوش مصنوعی و رباتیک

رئیس هیئت مدیره

Ahmad Keshavarz
احمد کشاورز

دکتری مهندسی برق مخابرات

عضو هیئت مدیره

سیدامیر سیدی

دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی

عضو هیئت مدیره

حیدر کشاورز

دکتری مهندسی برق میدان

عضو هیئت مدیره

سیداحسان حبیبی

دکتری مهندسی مکانیک

همکار پروژه

احمد عبدالهی

دانشجوی مهندسی برق مخابرات

سیدمحمدحسین هاشمی

دانشجوی مهندسی برق مخابرات